Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Thinking Machines Data Science Thailand

Thinking Machines Data Science Thailand

Story (2)

Location Intelligence - วิเคราะห์แผนที่ด้วย AI คืออะไร และ สร้าง Impact ทางธุรกิจได้อย่างไร

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่นั้น มีปัญหาในการใช้ข้อมูลที่อยู่ และ แผนที่ ในการวิเคราะห์  ทำนาย ช่วยในการตัดสินใจ และ สร้างกลยุทธ์ในองค์กร เนื่องจากข้อมูลแผนที่เป็นข้อมูลที่ต้องใช้ปร...

มาทำความรู้จัก Thinking Machines บริษัทที่ปรึกษาด้านข้อมูลที่กำลังมาแรงในฝั่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ในโลกของธุรกิจนั้น ข้อมูลมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และ สามารถสร้างธุรกิจให้ขยับตัวได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล แต่หลาย ๆ บริษัทมักประสบปัญหาว่าไม่รู้จะเริ่มต้นในการใช้ข้...