ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN e-books

พฤษภาคม 12, 2021 | By Connext Team

ด้วยโลกที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การมาถึงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ก็อาจทำให้เราสูญเสียสิ่งที่มีมาแต่เดิมไป เหมือนคำพูดว่า ‘เก่าไป ใหม่มา’ หนังสือจากเล่มกระดาษ...

งานวิจัยล่าสุดพบว่า การอ่านหนังสือจากเล่มกระดาษ มีประสิทธิภาพในการจดจำมากกว่า E-book