ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN growth-mindset

มกราคม 19, 2021 | By Nabhatara Sinthuvanich

ในยุคโลกาภิวัตน์ นวัตกรรม และการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้เราก้าวทันโลกและประสบความ...

คนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตจะต้องมี ‘Mindset’ อย่างไร?