ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN ovice

ตุลาคม 28, 2022 | By Connext Team

Sae Hyung-Jung ผู้ประกอบการต่อเนื่อง (Serial Entrepreneur) ชาวเกาหลีใต้อายุ 30 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร oVice แพลตฟอร์มออฟฟิศเสมือนจริงที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาและ...

“ธุรกิจร่วง” สู่ “ธุรกิจรุ่ง” : ถอดบทเรียนชีวิต Sae Hyung-Jung เจ้าของธุรกิจ Startup อายุน้อย