ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN post-graduate-blues

กุมภาพันธ์ 11, 2022 | By Siramol Jiraporn

เพื่อนได้งานหมดแล้ว เหลือแค่เราที่ยังไม่ได้ รู้สึกเคว้งคว้างหลังจบใหม่ทำไงดี?...

เพื่อนได้งานหมดแล้ว เหลือแค่เราที่ยังไม่ได้ รู้สึกเคว้งคว้างหลังจบใหม่ทำไงดี?