Screen Shot 2558-10-14 at 8.43.35 PM

“โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” หรือ “Active Citizen”  ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือโครงการที่มุ่งเน้นเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า “Gen ME” ให้เป็น “GenA” หรือ Generation Active หรือเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา  มีความคิดสร้างสรรค์ มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษกิจดิจิตอล (Digital Economy) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

ดังนั้น เขตอุตสาหกรรมฯ จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ “Active Citizen : Geek so Good”  ซึ่งเป็นการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยน่าอยู่  และมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มนักเทคโนโลยีคนรุ่นใหม่ให้สร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรม การให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันให้ผลงานพร้อมที่จะขยายผลใช้งานได้จริง และทุนสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • สร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนถึงปัญหาสังคม และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
 • พัฒนาบุคคลากร สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคม
 • เกิดนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างสร้างสรรค์

ระยะเวลาของโครงการ

1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดโครงการ และแผนการดำเนินงาน

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ และเฟ้นหาสุดยอดไอเดียสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมไทยอย่างแท้จริง

ประเด็นสังคมสำหรับบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยี

 • สุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ อาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเข้าคิว วินัยการจราจร การทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น
 • สิ่งแวดล้อม เช่น ความสะอาด มลภาวะ ขยะ น้ำเสีย เป็นต้น
 • หรือประเด็นอื่นๆที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน นิสิต-นักศึกษา ระดับปวส. ปริญญาตรี โท เอก จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • อายุ 20 – 28 ปี

กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

 • ผู้ที่สนใจรวมกลุ่ม โดยมีจำนวนสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน 2-4 คนต่อทีม
 • สมาชิกในทีมควรประกอบไปด้วย นักคิด นักสร้างสรรค์ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ โดยต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความสามารถการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้
 • ทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาผลงานภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ละเมิดทรัพสินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ทีมนักพัฒนาที่มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม สามารถพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลงานตามเงื่อนไข กติกา และระยะเวลาที่กำหนดได้

การรับสมัครและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • รับสมัครผ่านทางเวบไซต์ www.swpark.or.th/geeksogood
 • คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไอเดียนวัตกรรมเทคโนโลยี
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประกาศผลทางเวบไซต์
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย!

 

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปตท.สผ. แต่งตั้ง 'มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล' นั่งแท่น President

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบ การปรับโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้ง นายมนตรี ลาว...

Responsive image

Let's Plant Meat ผู้ผลิตเนื้อจากพืช Startup ไทยรายแรก รับรางวัล Plant Protein Award ในงาน Future Food Asia 2020

Let's Plant Meat ผู้ผลิตโปรตีนทางเลือกที่เป็นเนื้อจากพืชสตาร์ทอัพไทยรายแรก ได้รับรางวัล Plant Protein Award จาก Bühler Group และ Givaudan ในงาน Future Food Asia 2020 สุดยอดงานสัมนา...

Responsive image

Bitkub Startup ไทยด้าน Blockchain แถลงความสำเร็จเติบโตกว่า 600% พร้อมเปิดตัว $FANS (Fans Token)

Bitkub บริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการเทคโนโลยี Blockchain จับมือพันธมิตรร่วมจัดแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน Future is Now! พร้อมเปิดตัวโครงการ $FANS (Fans Token) ร...