Microsoft’s AI Business School คอร์สเรียนออนไลน์ด้าน AI ฟรีๆ เพื่อนักธุรกิจ | Techsauce
Contact us
1

Microsoft’s AI Business School คอร์สเรียนออนไลน์ด้าน AI ฟรีๆ เพื่อนักธุรกิจ1 min read

Posted by
Posted date มีนาคม 12, 2019

Microsoft เปิดคอร์ส AI Business School เรียนออนไลน์ฟรี หวังธุรกิจปรับตัวเข้าสู่ยุค AI โดยนำเอาองค์ความรู้ที่ Microsoft มีมามอบความรู้ให้กับนักธุรกิจ เน้นการปรับใช้ AI เข้ากับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ การปรับตัวขององค์กร และการใช้งาน AI อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงที่ผ่านมาหลากหลายธุรกิจต่างนำเอา AI มาช่วยยกระดับในธุรกิจ และจากผลสำรวจของ Microsoft ยังพบอีกว่าเหล่าผู้นำขององค์กรต่างพยายามที่จะกระตุ้นธุรกิจให้นำ AI มาใช้ให้มากขึ้นอีกด้วย

ด้วยยุคที่กำลังเปลี่ยนผ่าน นักธุรกิจหลายคนต่างตั้งคำถามถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอา AI มาใช้งานในภาคธุรกิจ การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เข้ากับ AI หรือแม้กระทั่งจะทำอย่างไรให้ AI ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วันนี้ Azizirad และทีมจาก Microsoft จึงได้ปล่อย Microsoft’s AI Business School เพื่อช่วยให้นักธุรกิจสามารถที่จะนำองค์ความรู้จาก Microsoft ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยภายในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้พบเจอกับกรณีศึกษา เทคนิคสั้นๆ และผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้ รวมถึงวีดีโอในการสอนตั้งแต่ภาพรวมของวงการเทคโนโลยี AI ไปจนถึงการปรับนำ AI ไปใช้ในองค์กร

ปัจจุบัน Microsoft’s AI Business School มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

  1. AI เพื่อการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ
  2. AI และการปรับตัวของวัฒนธรรมองค์กร
  3. การประยุกต์ใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบของ AI ต่อธุรกิจ
  4. AI สำหรับผู้นำองค์กร

 

ภาพและข้อมูลจาก: Microsoft 

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe