กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Software Dee Season 3” เพื่อเร่งสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่และเสริมสร้างขีดความสามารถพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ตลาดโลก

IMG_0788- ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “สมาร์ท โซลูชั่น (Smart Solution) เป็นแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อการแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลอดจนสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคเอกชน ตลอดจนเกิดเป็นชุมชนของกลุ่มผู้ประกอบการยุคใหม่ (Tech Startup) เพื่อรองรับการขยายตลาดไปสู่ตลาด AEC ได้อย่างมั่นคง”

ที่ผ่านมา สนช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง โดยในระยะที่ 1 (ปี 2555-2556) สนช. ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) พัฒนา “โครงการซอฟต์แวร์ดี...มีนวัตกรรม” โดยเป็นเงินทุนโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท ต่อมาระยะที่ 2 (ปี 2557-2558) ได้มีการต่อยอดสู่ “โครงการซอฟต์แวร์ดี...สมาร์ทโซลูชั่น” โดยเป็นเงินลงทุนโครงการละไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมด้านสมาร์ท โซลูชั่น จำนวน 21 โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 5.5 ล้านบาท เกิดมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 213 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเพิ่มโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้มีการพัฒนานวัตกรรมในวงกว้างรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตลอดจนสามารถขยายตัวสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคง สนช. จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ดำเนิน “โครงการซอฟต์แวร์ดี...สมาร์ทโซลูชั่น” ระยะที่ 3  ขึ้น

แนวทางการดำเนิน “โครงการซอฟต์แวร์ดี...สมาร์ทโซลูชั่น” ระยะที่ 3 นี้ สนช. จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรม “ซอฟต์แวร์ดี...สมาร์ทโซลูชั่น” จำนวน 25 โครงการ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 สาขา ได้แก่ ซอฟต์แวร์สำหรับการท่องเที่ยวและบริการซอฟต์แวร์สำหรับการเงิน ซอฟต์แวร์สำหรับค้าปลีกและอีคอมเมอร์ส ซอฟต์แวร์สำหรับการตลาดดิจิทัล และซอฟต์แวร์สนับสนุนบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้วงเงินไม่เกินโครงการละ 500,000 บาท จำนวน 20 โครงการ และโครงการละไม่เกิน 2,000,000 บาท จำนวน 5 โครงการ นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์แนวโน้มตลาดอาเซียน กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีน การเงินและการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถเติมโตสู่ตลาดโลกได้ ให้กับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

สำหรับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการยุคใหม่ สนช. มองว่าในปัจจุบันสามารถแบ่งผู้ประกอบการเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการทั่วไป (SMEs) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อม (Smart SMEs) และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start up SMEs) โดย สนช. จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ทั้งด้านเงินทุน วิชาการ และพื้นที่ โดยเฉพาะการให้วามช่วยเหลือและสนับสนุนในระยะแรกของการก้าวสู่ธุรกิจจริง ผ่านกลไกของ สนช. และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกขน และมหาวิทยาลัย ในด้านความช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ เช่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

RELATED ARTICLE

Responsive image

เศรษฐา ทวีสิน ส่งจดหมายถึง UNICEF เรียกร้องไม่ให้รัฐใช้ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน

เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท แสนสิริ ทวีตข้อความผ่าน Twitter @Thavisin เผยว่า ได้จดหมายเปิดผนึกถึงยูนิเซฟ เพื่อเรียกร้องให้ UNICEF Thailand แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เน้...

Responsive image

NIA จับมือ AGW Group จากอิสราเอล เปิดตัว SPARK Global Accelerator Program รับสมัครสตาร์ทอัพ batch แรก ถึง 15 มีนาคมนี้

NIA หรือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ AGW Group ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนจากประเทศอิสราเอล เปิดตัวโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ “Glob...

Responsive image

IoT City Innovation Center โครงการใหญ่แห่งปีที่ Startup ห้ามพลาด

นี่คือคำประกาศจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ "IOT City Innovation Center" เมื่อวันที่ 21 มกร...