PEA Energy Intelligence จัดการไฟฟ้าพร้อมกู้เงินได้ผ่าน SCB | Techsauce
Contact us
2

PEA จับมือ SCB เปิดตัว Energy Intelligence จัดการไฟฟ้าพร้อม Supplier Marketplace และ Digital Lending1 min read

Posted by
Posted date มีนาคม 25, 2019

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ประกาศความร่วมมือพัฒนา “PEA Energy Intelligence” Platform บริหารจัดการไฟฟ้าสําหรับธุรกิจและครัวเรือนครบวงจร เสริมศักยภาพ PEA Hero Platform Application ยกระดับคุณภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การสํารวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า จนถึงการจัดหาและรับรองคุณภาพ Supplier ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน c]tบริการทางการเงินเปิดช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์

คุณเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า “ความก้าวหน้าด้าน เทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน นํามาสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในธุรกิจทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน ซึ่งประชาชนก็หันมาใส่ใจในเรื่องการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น PEA จึงพัฒนาโครงการ PEA Energy Intelligence ที่เป็น Feature ใหม่ล่าสุดของแอพพลิเคชั่น PEA Hero Platform โดย PEA Energy Intelligence จะให้บริการด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้านการบริหารจัด การพลังงานด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมและมีความทันสมัย เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และจะมีการต่อยอดการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความคุ้มค่าแก่สังคมในอนาคต อาทิ บริการสํารวจและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเดิม บริการ การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์การจัดการไฟฟ้า สร้าง Marketplace รวบรวมซัพพลายเออร์ ผู้จัดจําหน่าย วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์จากทั่วประเทศที่ได้มาตรฐานสากลและผ่านการรับรองคุณภาพจาก PEA”

คุณวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุ่มเทศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีและ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าธุรกิจให้ธนาคารเข้าไปพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งใน Platform การให้บริการขององค์กร และครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจาก PEA ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง ของธนาคารที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการพัฒนา PEA Energy Intelligence เพื่อเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจร”

“ธนาคารพร้อมที่จะอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อและแหล่งเงินทุนสําหรับผู้ที่อยู่บนแพลตฟอร์มดังกล่าว เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจสําหรับผู้ใช้และผู้ให้บริการไฟฟ้า ลดข้อจํากัดของผู้ใช้ไฟฟ้าในเรื่องงบประมาณสําหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบ พร้อมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาต่อยอดพัฒนาบริการ Digital Lending ใน Platform นี้เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ให้บริการไฟฟ้า” คุณวศินกล่าว

สำหรับ Feature การทำงานหลักของ PEA Energy Intelligence จะมีด้วยกัน 3 อย่าง ได้แก่ Solar Hero บริการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์, Energy Management บริการจัดการไฟฟ้าในที่พักอาศัย และ Maintainance บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วน Marketplace และ Digital Lending จะอยู่ Phase ถัดไป ทั้งนี้ PEA Energy Intelligence จะเริ่มให้บริการทีละ Feature โดยเริ่มจาก Solar Hero เป็นลำดับแรกภายในเดือนเมษายนนี้

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe