SCB ลงนาม MOU กับ สสว หนุน SME เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้ได้ 30 ราย ในปี 2019 | Techsauce
Contact us
1

SCB ลงนาม MOU กับ สสว หนุน SME เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้ได้ 30 ราย ในปี 20191 min read

Posted by
Posted date พฤศจิกายน 8, 2018

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หนุน SME ไทย พาเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI
  • พร้อมการสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายของทั้งสององค์กรกว่า 200,000 ราย รวมถึงการใช้ Digital ในธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME ปี พ.ศ. 2561-2564” เน้นยกระดับศักยภาพของ SME ผ่านการสนับสนุนของทั้งสององค์กร และผลักดันให้ SME สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งเป้าดัน SME ในเครือข่ายเข้า MAI ให้ได้ 30 ราย ภายในปี พ.ศ. 2562

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้คือการจัดกิจกรรมสนับสนุน SME ทั้งการสร้างโอกาส ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการของ สสว. และธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ่านการอบรบและการเข้ารับคำปรึกษากับ Business Coach ด้วย

ในระยะแรก สสว. จะนำผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-10 จำนวน 19 รายจากหลายประเภทธุรกิจ ตั้งแต่ภาคการผลิตอย่างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ภาคบริการ เช่นธุรกิจ Software and Application, Food and Beverage, Agriculture and Biotechnology และ Design เพื่อเข้าร่วมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์มีภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Financing) โดยเฉพาะแหล่งตราสารทุน ซึ่งธนาคารจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแนะนำความรู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และยังพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในอีกหลายด้าน เช่น การใช้ Digital เพื่อยกระดับธุรกิจ และสนับสนุนผ่านเครือข่ายของธนาคารอย่างครบวงจร

(ซ้าย) คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ขวา) คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe