บำรุงราษฎร์ประกาศแต่งตั้ง คุณอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ เป็น CEO คนใหม่
Contact us
1

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประกาศแต่งตั้ง คุณอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ เป็น CEO คนใหม่

Posted by
Posted date กุมภาพันธ์ 6, 2019

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) แต่งตั้งคุณอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ เป็นผู้อานวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แทน รศ. นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ที่มีความประสงค์ขอเกษียณอายุการทางาน โดยคุณอาทิรัตน์มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย และบริหารการให้บริการและการรักษาโดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีผลตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

คุณอาทิรัตน์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 1990 ปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Management) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี 2007 และปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เมื่อปี 2009 มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลทั่วไทยกว่า 25 ปี คุณอาทิรัตน์เข้าร่วมงานกับบริษัทเมื่อเดือนมกราคม 2012 และได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาแล้วหลายตำแหน่ง

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe