เฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ รับทุน 300,000 บาท จาก สสส. | Techsauce

เฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ รับทุน 300,000 บาท จาก สสส.


เครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ innowhale ร่วมกับ สสส. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startup และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพใน 3 ประเด็น ได้แก่ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (Heathy eating) นวัตกรรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย (Physical activity) นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านสุขภาพจิต (Mental health)  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นโดยทีมที่ได้รับเลือกจากโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมทีมละ 300,000 บาท พร้อมที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพตลอดโครงการ

ที่มาของโครงการ

แนวโน้มผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและจำนวนผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการใช้ชีวิตของคนไทยในเรื่องการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย การกินอาการที่หวามมันเค็มเกินปริมาณ ภาวะเนือยนิ่งระหว่างวัน รวมถึงการมีวิถีชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี ประเด็นปัญหาเหล่านี้สามารถทำงานในเชิงป้องกัน เสริมสร้างทักษะ และสร้างสภาพแวดล้อมควบคู่กับแนวทางแก้ไขได้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความสำคัญกับการป้องกัน เสริมสร้างทักษะและสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดรับกับความท้าทายในการใช้ชีวิตของคนไทย จึงทำให้เกิดโครงการเฟ้นหานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่กำลังขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวได้รับทุนและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประชาชนในสังคมไทยได้จริง

การสร้างเสริมสุขภาพ  หมายถึง กระบวนการสร้างเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการปฏิบัติและการพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อให้บรรลุการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สังคม และปัญญา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นผลงานที่นำไปสู่การแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. สนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ต่อยอดขยายผลในประชากรไทยได้
2. สร้างแรงขับเคลื่อนให้นวัตกรมีความสนใจในการผลิตนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพใหม่ ๆ ที่ช่วยทำให้สุขภาพของคนไทยดีมากขึ้น 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

- ทุนสนับสนุนในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมจำนวน 300,000 บาท/ทีม
- ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการพัฒนานวัตกรรมสังคม
- การเข้าถึงที่ปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญเชิงประเด็น
- ได้สร้างเครือข่ายนวัตกรสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการทีมอื่น ๆ

โจทย์นวัตกรรม

1. Healthy Eating – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาวะ เช่น ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และเข้าถึงอาหารปลอดภัย

2. Physical Activity – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมทางกาย เพิ่มการขยับร่างกายหรือการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อวัน และลดภาวะเนือยนิ่งระหว่างวัน

3. Mental Health – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต ผ่านการเสริมสร้างพฤติกรรม ทักษะ วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเชิงบวก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การสร้างเสริมสุขภาพ ใน 3 ประเด็นเป้าหมาย ได้แก่ Healthy Eating , Physical Activity, Mental Health
2. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดำเนินการ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และมีลูกค้าแล้ว
3. ทีมมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ
4. สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้ระหว่าง ม.ค. – พ.ค. 2566

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
1. ทีมที่มีเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ ที่มีแนวคิดสำคัญในเรื่อง Health Promotion and Health Prevention 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านสุขภาพจิต (Mental health)
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (Heathy eating)
นวัตกรรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย (Physical activity)
โดยนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ต้องตรงกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) คือการมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดโรค ส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น ควรตอบโจทย์กลุ่มคนทั่วไป ให้สามารถดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ 
*** ไม่รวมโครงการที่เกี่ยวกับการรักษา การคัดกรอง การฟื้นฟูดูแลผู้ป่วย ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร บริการ fitness ***
2. ทีมที่มีผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้ดำเนินการแล้ว และมีกลุ่มเป้าหมายใช้สินค้า/บริการแล้ว : Problem-solution Fit
3. สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้จริง : Feasibility
4. มีแผนการดำเนินงานและแผนธุรกิจที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของนวัตกรรม : Scalability

หมายเหตุ :  ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของเจ้าของนวัตกรรม สสส. และ innowhale ขอสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

ระยะเวลาโครงการ
22 ต.ค. – 25 พ.ย. 2565: เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
ลิงก์ใบสมัคร bit.ly/health-promo-acc

5 พ.ย. 2565: Open House ชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการ (online)

6 ธ.ค. 2565: ประกาศรายชื่อ 12 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอโครงการ (คัดเลือกจากใบสมัคร) ทาง Facebook: innowhale และอีเมลผู้สมัคร ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอโครงการ ต้องเตรียมสไลด์นำเสนอและส่งให้ทีมงานภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2565 (รายละเอียดจะแจ้งในอีเมล)

20 ธ.ค. 2565: Pitching นำเสนอโครงการต่อกรรมการ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

27 ธ.ค. 2565: ประกาศรายชื่อ 3 ทีมที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ Health Promotion Accelerator และมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 300,000 บาท ทาง Facebook: innowhale และอีเมลผู้สมัคร

ม.ค. 2566: Orientation กิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับทุน

ม.ค. – พ.ค. 2566: ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมตามแผน

- - - - - - - - - - -

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.innowhale.com/hpa2022/ 

ส่งใบสมัครที่ bit.ly/health-promo-acc

RELATED ARTICLE

Responsive image

Cryptomind Group และ InnovestX ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ ผลักดันพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างโอกาสใหม่ให้นักลงทุน

Cryptomind Group และ InnovestX ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ ผลักดันพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างโอกาสใหม่ให้นักลงทุน...

Responsive image

EIC ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 เป็น 3.2% จากแรงส่งการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

EIC ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 เป็น 3.2% จากแรงส่งของการท่องเที่ยว รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง และปรับลดการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2566 เป็น 3.4% จากแนวโน้ม...

Responsive image

SENA รุกพัฒนาที่อยู่อาศัยโมเดล SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE นำร่องปี 66 สร้างบ้านพลังงานเป็นศูนย์

“เสนา” (SENA) ควง “ฮันคิว ฮันชิน” พันธมิตรแดนปลาดิบ สะท้อนมุมมอง วิกฤติพลังงาน -สภาวะโลกร้อน ดึงโนฮาวน์ Geo Fit+ ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการพลังงาน ชูโมเดล SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE น...