LATEST IN ธนา เธียรอัจฉริยะ

สูตรลับพลิกแบรนด์อย่าง Creative แบบ ธนา เธียรอัจฉริยะ

Creative เป็นหนึ่งมิติที่สะท้อนตัวตนของ ธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้เริ่มก้าวแรกจากสถานการณ์ไร้ทางเลือกแล้วพลิกผันให้ตัวตนหรือแบรนด์ของ ‘ธนา’ เป็นท...

JOB