LATEST IN เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

ปตท. พัฒนานวัตกรรมเชื้อเพลิงทางเลือก ช่วยลด PM 2.5 ที่เกิดจากน้ำมัน

จากสถานการณ์วิกฤตมลพิษในอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง กลุ่ม PTT มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรรมด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน...

JOB