Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN 7.7

ชาวโซเชียลคิดเห็นอย่างไรกับแคมเปญ 7.7 ภาพรวมมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์กลางปี

จากแคมเปญเซล 7.7 ในวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา ไวซ์ไซท์ทำการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE พบว่ามีปริมาณข้อความบนโซเชียลมีเดียที่พูดถึงเรื่องดังกล่าวสูงถึง 2.5 ล้านเอ็นเกจเมนต์ ซึ...