LATEST IN Bic Camera

Bic Camera เตรียมรับการชำระเงินด้วย Bitcoin แล้ว ในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองการชำระเงินผ่าน Virtual Currency อีกหลายสกุล

เป็นอีกข่าวที่น่าตื่นเต้นเมื่อญี่ปุ่นออกมารับรองการชำระเงินผ่าน bitcoin และ Virtual Currency ต่างๆ อีกหลายสกุล อย่างไรก็ตามมีเสียงสะท้อนถึงความกังวลออกมาจากบางบริษัทว่ารัฐฯ ไม่ได้ใ...

JOB