LATEST IN Bill Gates

Bill Gates ชี้ Cryptocurrency เป็นต้นเหตุของความตาย!

Bill Gates ตอบคำถามผ่าน Reddit ระบุเงินสกุลดิจิทัล หรือ Cryptocurrency ไม่จำเป็นต้องระบุผู้ถือ ทำให้ถูกใช้ในการซื้อยาเสพติด เป็นต้นเหตุโดยตรงในการทำให้คนตาย แต่ผู้ใช้งานบน Reddit ก...

เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย - เปิดตัวกองทุนที่ลงทุนในนวัตกรรมพลังงานสะอาด โดย Bill Gates และนักลงทุนทุ่มเงินไปมากกว่า 1.7 แสนล้าน

Bill Gates เป็นผู้นำในการทุ่มเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลล่าร์ เพื่อกองทุนที่มุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของอากาศโดยลงทุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพลังงานสะอาด......

JOB