LATEST IN chula care

CHULA CARE การมาโรงพยาบาลครั้งต่อไปจะไม่เหมือนเดิม

นี่จึงเป็นที่มาของการร่วมมือจาก 3 พาร์ทเนอร์ใหญ่คือ รพ.จุฬาลงกรณ์ ธนาคารกสิกรไทย และเมืองไทยประกันชีวิต ที่ร่วมเดินหน้าโครงการ CHULA CARE มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการท...

JOB