LATEST IN EVAT

8 ข้อเสนอแนวทางผลักดันประเทศไทยสู่สังคม EV อย่างเต็มรูปเเบบจาก EVAT

ท่ามกลางกระแสของโลกที่เรื่องของความยังยืนถูกให้ความสำคัญในทุกอุตสาหกรรม สำหรับภาคยานยนต์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากนั้นย่อมเป็นส่วนสำคัญที่สร้างผลกระทบได้อย่าง...

JOB