LATEST IN Mindfulness

ภิกษุณีนิรามิสา กับบทสนทนาว่าด้วยการฝึกสติ อยู่กับปัจจุบัน ท่ามกลางสังคมที่วุ่นวาย

ภิกษุณีนิรามิสา แปลว่า ผู้หมดแล้วซึ่งกิเลส ท่านเป็นภิกษุณีชาวไทยรูปแรกที่บวชในประเพณีพุทธแบบมหายานกับ ติช นัท ฮันห์ พระอาจารย์เซน ผู้นำเสนอแนวคิดว่าพุทธศาสนาต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีว...

JOB