Infographic สรุปความรู้ และคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้อย่างกลมกลืน ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การค้นหาข้อมูลเพื่อมาทำรายงาน ส่งอาจารย์หรือหัวหน้า, การค้นหาเส้นทางของสถานที่ที่ต้องการ, การค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการ ตัดสินใจ ในการซื้อสินค้าหรือบริการตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์หรือ ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆอีกด้วย... read more