About ConNEXT

ConNEXT คอมมูนิตี้ พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่
เราทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมคนรุ่นใหม่กับองค์กร ที่เฟ้นหากลุ่มคนที่โดดเด่นและมีความสามารถเข้าสู่องค์กร

อีกทั้งยังรวบรวมและแบ่งปันสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับชีวิตการทำงานและทักษะที่จำเป็น เพื่อก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ มาร่วม CONNEXT THE DOT ก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจไปด้วยกัน