ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN co

มิถุนายน 13, 2021 | By Connext Team

หากคนเก่ง ที่ชอบคิดว่าตัวเองไม่เก่ง เรียกว่า ‘Imposter Syndrome’ แล้วคนไม่เก่ง แต่ยังอวดฉลาดคิดว่าตัวเองเก่ง จะเรียกว่า อะไรดี? หลายคนน่าจะคุ้นเคยหรือรู้จักกับอาการ ‘Imposter Sy...

รู้จักกับ The Dunning-Kruger effect ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายว่า ทำไมบางคนไม่เก่งแต่ยังอวดเก่ง