ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN contributiondao

เมษายน 3, 2023 | By Techsauce Team

จากปัญหาเรื่องของโรคระบาดในปัจจุบันทำให้สถานการณ์และระบบการทำงานต่างๆ เปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้องการของแรงงานและของบริษัทในการคัดเลือกรวมถึงการหาทักษะต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีความเปลี่ยน...

ตลาดแรงงาน 2.0 คืออะไร จะเตรียมพร้อมหรือพัฒนาทักษะในอนาคตอย่างไรได้บ้าง?