ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN failure

กุมภาพันธ์ 3, 2022 | By Siramol Jiraporn

ทำไมผู้นำธุรกิจระดับโลกทั้งหลายกระตุ้นให้บริษัทและคนในที่ทำงานลองผิดลองถูกให้มากขึ้นและต้องยอมรับความล้มเหลวให้มากขึ้นด้วย? บทเรียนจากความล้มเหลวของผู้นำระดับโลก Netflix Amazon และ...

บทเรียนจากความล้มเหลวของผู้นำระดับโลก Netflix Amazon และ Coca-Cola