ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN human-behaviour

เมษายน 27, 2021 | By Connext Team

‘หนังสือที่จะทำให้เราสามารถอ่านใจตัวเองและคนรอบข้าง เพื่อให้เราจัดการตัวเองและผู้อื่น จนประสบความสำเร็จและมีความสุข’ มนุษย์นับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนในจิตใจ ทุกคนต่างมีควา...

The Enneagram of Personality อ่านใจคน 9 นิสัยในพริบตา