ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN meaning-in-work

ธันวาคม 8, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

ในขณะที่บางคนได้ทำงานเพื่อ “หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ” ยังมีอีกหลายคนที่ต้องทำงานเพื่อ “หล่อเลี้ยงชีพ” และหวังเพียงว่างานของพวกเขาจะสามารถสร้างความแตกต่าง สร้างคุณค่า และสร้างความหมายให้...

วิธีค้นหาความหมายของการทำงาน ในวันที่รู้สึกว่างานของคุณไร้ความหมาย