ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN movie-learning

ตุลาคม 6, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

ภาพยนตร์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทั้งสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพยนตร์บางเรื่องอาจถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบเหนือจินตนาการจน...

บทเรียนชีวิตอันล้ำค่าจากภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ 3 เรื่อง