ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN new-year's-resolution

มกราคม 4, 2022 | By Siramol Jiraporn

หลายคนเมื่อถึงปีใหม่รู้สึกว่าตัวเองมีไฟในการตั้ง New Year’s Resolutions แต่พอเริ่มเข้าเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มรู้สึกหมดไฟในการทำตามแผนที่วางไว้ แล้วจะตั้ง New Year’s Resolutions การท...

ปีใหม่ เปลี่ยนตัวเองใหม่ ด้วยเป้าหมายชีวิตใหม่ ตั้ง New Year's Resolutions การทำงานอย่างไรไม่ให้ Fail?