ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN people-operations

มกราคม 26, 2023 | By Suchanan Songkhor

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วpไม่ว่าจะด้านรูปแบบการใช้ชีวิต เทคโนโลยี หรือกระแสความนิยม ส่งผลให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงเร็วตามไปด้วย ทำให้ทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ...

People Operations คืออะไร? มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรอย่างไร