ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN saving-to-quit

มกราคม 23, 2024 | By Chanapa Siricheevakesorn

ก่อนที่จะตัดสินใจลาออก สิ่งสำคัญคือ ‘Saving to quit’ หรือการเตรียมความพร้อมด้านการเงินให้ดีเสียก่อน แล้ว "ก่อนลาออกต้องทำเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้และไม่ลำบาก" คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับ...

8 ทริค Saving to quit ก่อนลาออกต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ ถึงจะไม่ลำบาก