ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN skooldio

กุมภาพันธ์ 20, 2023 | By Connext Team

เมื่อโลกต้องก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตที่จำเป็นต้องเปลี่ยน รวมถึงเรื่องการทำงาน ที่มีหลายอาชีพและหลายบริษัทไม่สามารถไปต่อได้เพราะ...

Future of Work ทิศทางการทำงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร?