ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN tech

กุมภาพันธ์ 15, 2023 | By Connext Team

หลังจากการเกิดการระบาดวิกฤตโรคระบาด หลายบริษัทในประเทศไทยเริ่มตระหนักได้ว่าไม่สามารถรับมือกับสิ่งต่างๆ ในยุคดิจิทัลได้ดีเท่าที่ควร และเริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานต่างๆ ให...

Top 5 อาชีพสายเทค สายงานเนื้อหอมแห่งปี 2023