ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN tse

กุมภาพันธ์ 4, 2022 | By Connext Team

รู้จัก TEP-TEPE หลักสูตรวิศวะฯ อินเตอร์ของธรรมศาสตร์ พร้อมโอกาสไปเรียนต่อ แลกเปลี่ยน และฝึกงานกับม.ชั้นนำของโลก...

รู้จัก TEP-TEPE หลักสูตรวิศวะฯ อินเตอร์ของธรรมศาสตร์ พร้อมโอกาสไปเรียนต่อ แลกเปลี่ยน และฝึกงาน กับม.ชั้นนำของโลก

Jobs