ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN workplace-benefit-trends

กุมภาพันธ์ 16, 2024 | By Chanapa Siricheevakesorn

เมื่อปีผ่านไป ตลาดแรงงานทั่วโลกก็กำลังเปลี่ยนตาม โดยเฉพาะทัศนคติของพนักงานรุ่นใหม่ที่ส่งผลให้สวัสดิการพนักงานกลายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าแค่ "ของแถม" บนรายได้ และวันนี้ ConNEXT จะพา...

Workplace Benefit Trends 2024 สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ อะไรสำคัญกว่าเงินเดือน?