ทักษะแห่งอนาคต Upskill แล้วไม่ตุ้บแน่นอน! จากรายงานของ McKinsey | Techsauce
ทักษะแห่งอนาคต Upskill แล้วไม่ตุ้บแน่นอน! จากรายงานของ McKinsey

กุมภาพันธ์ 22, 2022 | By Siramol Jiraporn

อย่างที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีและ AI กำลังทำให้โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ COVID-19 ที่เข้ามาเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเร็วไปอีกขั้น พนักงานจึงจะต้อง Upskill อยู่เสมอ และต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเมื่อมืออาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น

จากงานวิจัยโดย McKinsey Global Institute พบว่า เนื่องจากการเข้ามาของ Automation AI และ Robotic ทำให้งานบางประเภทจะหายไปและงานใหม่ๆ จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น McKinsey จึงได้คาดการณ์ทักษะที่จะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Upskill ทักษะแห่งอนาคต

โดยทักษะที่ต้องใช้แรงและทักษะทางกายภาพ รวมถึงทักษะทางปัญญาขั้นพื้นฐานจะมีความสำคัญลดลง แต่ทักษะทางด้านเทคโนโลยี สังคมและอารมณ์ และทักษะการรู้คิดจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้น ซึ่งทาง McKinsey ได้ให้คำจำกัดความทักษะแห่งอนาคตที่คนทำงานจำเป็นต้องมีไว้ เพื่อให้ดูเป็นรูปร่างและเป็นทักษะที่สามารถพิสูจน์ได้ 

ชุดทักษะจำเป็นพื้นฐานของ McKinsey ประกอบไปด้วย 4 ทักษะใหญ่ๆ และ 56 ทักษะย่อยๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มโอกาสการจ้างงาน รายได้ และความพึงพอใจในงานให้สูงขึ้น ดังนี้

1. Cognitive –  คิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดแบบมีตรรกะ สื่อสารทั้งการพูดและการฟังอย่างตั้งใจ มีการวางแผนการทำงานและจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความยืดหยุ่นทางความคิดและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

2. Interpersonal – การมีทักษะด้านการขับเคลื่อน เช่น สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น เจรจาแบบ Win-win หรือสามารถชักจูงผู้อื่นได้ อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการเข้าสังคม และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3. Self-leadership – การเข้าใจ ตระหนักรู้ และสามารถควบคุมตนเองได้ และจะต้องมีความเป็นผู้ประกอบการในตัว นั่นก็คือ การกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ และมีเป้าหมายพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จของตัวเอง

4. Digital – การมีความรู้ด้านดิจิทัล ความสามารถในการใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการเข้าใจระบบดิจิทัลอย่าง Data Cybersecurity และอื่นๆ

Upskillภาพจาก McKinsey

เราสามารถก้าวสู่โลกอนาคตไปอย่างมั่นใจด้วยการเตรียมตัวอัพสกิล เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การผลักดันให้สิ่งเหล่านี้เข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางด้านทักษะและให้มั่นใจได้ว่าผู้คนตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนถึงวัยเกษียณมีศักยภาพและความสามารถเพื่อก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตได้อย่างถ้วนหน้า

ที่มา - McKinsey

No comment