ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN amancio-ortega

กุมภาพันธ์ 16, 2024 | By Suchanan Songkhor

เงิน (Money) เป็นส่วนสำคัญในชีวิตที่เราไม่สามารถปฎิเสธได้ เพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไร ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้เงินหมด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจำเป็นต้องทำงาน หาเงิน เพื่อมาใช้จ่ายในชีวิต...

คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เขามีแนวคิดเรื่อง Money อย่างไร?