ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN continuous-learning

มกราคม 18, 2022 | By Siramol Jiraporn

เมื่อโลกมีการค้นพบนวัตกรรมและข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ หากไม่ปรับตัวให้เท่าทันสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ก็อาจทำให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การมีทักษะ Continuous Learning จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคน...

ทักษะ Continuous Learning คืออะไร? ทำไมคนเริ่มทำธุรกิจยุคใหม่ควรให้ความสำคัญ