ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN emergency-fund

กุมภาพันธ์ 9, 2024 | By Connext Team

เพื่อน ๆ คิดว่า Emergency fund หรือเงินสำรองฉุกเฉินสำคัญหรือไม่ โดยเฉพาะชาว Gen Z ถ้ายังไม่มั่นใจว่าสำคัญจริงหรือเปล่า? ลองคิดภาพตามว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเป็นเหตุการ...

56% ของ Gen Z ไม่มีเงินเก็บฉุกเฉิน เหตุมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น