ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN english-afternoonz

สิงหาคม 4, 2021 | By Connext Team

เรียกได้ว่า ภาษา คือการสื่อสารที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน และเมื่อพูดถึงเรื่องภาษาแล้ว ภาษาที่ผู้คนเกือบทั่วโลกนับเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน นั่นก็คือ ‘ภาษาอังก...

เปิดเส้นทางชีวิต ครูนุ่น English AfterNoonz กว่าจะเก่งอังกฤษแบบทุกวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย