ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN generation-thailand

พฤศจิกายน 22, 2021 | By Siramol Jiraporn

เจาะลึกเส้นทางสาย NGO กับ คุณปุณยนุช พัธโนทัย ซีอีโอ Generation Thailand ผู้ละทิ้งความฝันการเป็นนักการทูตสู่การตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิต...

เจาะลึกเส้นทางสาย NGO กับ คุณปุณยนุช พัธโนทัย ซีอีโอ Generation Thailand ผู้ละทิ้งความฝันการเป็นนักการทูตสู่การตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิต