ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN ikea

กันยายน 1, 2021 | By Connext Team

A.) เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน B.) เฟอร์นิเจอร์ที่เรานำมาประกอบเองที่บ้าน ในแง่ของความสะดวกสบาย เราก็ย่อมเลือกข้อ A อยู่แล้ว เพราะ คงไม่มีใครอยากเสียเวลามานั่งประกอบเฟอร์น...

IKEA Effect ทำอย่างไร? ให้เรามองเห็นคุณค่าและรักงานที่ทำ ได้เท่ากับสิ่งของที่เราประกอบสร้างเองกับมือ