ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN kmitl-masterclass

ธันวาคม 2, 2021 | By Connext Team

วันนี้ จะพาไปทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย...

รู้จัก 3 แพลตฟอร์มฝึก Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอนาคต