ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN layoff-anxiety

พฤศจิกายน 8, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Layoff) พนักงานของบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะที่อเมริกาในภาคเทคโนโลยีที่มีพนักงานถูกเลิกจ้างมากกว่า 39,000 คนซึ่งรวมถึงพนั...

เตรียมรับมือกับ Layoff Anxiety ในวันที่ บริษัทชั้นนำหลายแห่งปรับตัวด้วยการเลิกจ้าง