ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN life-path

มกราคม 6, 2021 | By Nabhatara Sinthuvanich

มนุษย์ทุกคนย่อมมีความปรารถนา ความฝัน และเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเอง บางคน ปรารถนาจะเดินทางรอบโลก บางคน ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือบางคน เพียงแค่อยากจะใช้ชีวิตเรียบง่ายตามชนบท แ...

‘ความสำเร็จของคนอื่น’ แรงกดดันที่ทำให้ผู้คนมากมาย ละทิ้งความฝันของตัวเอง