ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN procastination

กรกฎาคม 11, 2022 | By Connext Team

เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่เคยผัดวันประกันพรุ่ง เพราะถือเป็นนิสัยที่เป็นง่ายมากแต่แก้ไม่หาย ซึ่งการผัดวันประกันพรุ่งคือการที่เราหลีกเลี่ยงการทำสิ่งต่างๆ หรือเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆ จนงานช...

กฎ 15 นาที แก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่ง