ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN pt-max-talent-2021

กรกฎาคม 30, 2021 | By Connext Team

เมื่อองค์กรต้องการคนมีประสบการณ์ แล้วเด็กจบใหม่จะทำอย่างไร ? รู้จัก PT Max Talent 2021 กับการเปิดโอกาส สร้างทักษะให้คนรุ่นใหม่...

เมื่อองค์กรต้องการคนมีประสบการณ์ แล้วเด็กจบใหม่จะทำอย่างไร ? รู้จัก PT Max Talent 2021 กับการเปิดโอกาส สร้างทักษะให้คนรุ่นใหม่