TMB และธนชาต เตรียมกลยุทธ์ทำ Personalise เป็น Automate Advisor ทั้งกับรายย่อยและ SME เผยควบรวมเสร็จสิ้นปี 2021 | Techsauce

TMB และธนชาต เตรียมกลยุทธ์ทำ Personalise เป็น Automate Advisor ทั้งกับรายย่อยและ SME เผยควบรวมเสร็จสิ้นปี 2021

TMB และธนชาต จับมือแถลงวิสัยทัศน์ร่วมกัน เผยแนวทางใช้เทคโนโลยีทำ Personalisation ตอบสนองเป้าหมาย Financial well-being แก่ลูกค้าทั้งรายย่อย ลูกค้ารายได้สูง ไปจนถึง SMEs พร้อมเปิดตัวผู้บริหารชุดใหม่ แย้มการควบรวมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดควบรวมเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม ปี 2021

TMB ผนึกธนชาตเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่ ONE DREAM สร้างนิยามใหม่ของ วงการธนาคาร สร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น (Financial Well-being) ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ภายใต้ ONE TEAM ที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว ร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งเป้าหมาย ONE GOAL เป็นธนาคารที่คน ชื่นชอบและบอกต่อมากที่สุด เปิดตัวทีมผู้บริหารของธนาคารใหม่ มุ่งเป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญหนุนด้วยเทคโนโลยี วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-Driven Strategy) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการทางการเงินที่ดีที่สุด รองรับความต้องการของลูกค้าทุกช่วงชีวิต และสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อในทุกช่องทาง ให้ความสําคัญ ในการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่อง Health-Wealth-Skill เพิ่มทักษะพนักงานให้เป็นที่ปรึกษา ทางการเงิน (Financial Advisor) ที่แท้จริงและมีคุณภาพที่สุด

คุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทีเอ็มบี เปิดเผยว่า การดําเนินการตามแผนการจับมือ ทางธุรกิจรวมกิจการอย่างบูรณาการของทั้งสองธนาคารก้าวข้ามความท้าทายมาได้อย่างราบรื่นและมีความคืบหน้า ไปมาก ซึ่งในปีนี้ ทั้งสองธนาคารจะเริ่มผนึกกําลังหลอมรวมทีมงานจากทั้งสองฝั่งให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ ONE DREAM, ONE TEAM, ONE GOAL เพื่อลูกค้าของทั้งสองธนาคาร โดยเป้าหมายการรวมกิจการในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง แต่ผลลัพธ์ต้องเท่ากับสาม เพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าของทั้งสองธนาคารสามารถบรรลุ เป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ โดยต้องการสร้างนิยามใหม่ของวงการธนาคารที่มุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน เป็นผู้นําวงการธนาคารที่ใส่ใจลูกค้า กล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ดีที่สุดและ ตอบโจทย์ลูกค้าตลอดทุกช่วงชีวิต ผ่านที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและหนุนด้วยเทคโนโลยี

ทีมผู้บริหารของธนาคารใหม่นี้ เป็นทีมผู้บริหารจากทั้งไทยและต่างประเทศ จึงมีความเข้าใจลูกค้าคนไทย และมีความ เชี่ยวชาญระดับโลก เมื่อผนึกกําลังกันแล้ว เชื่อมั่นว่าจะนําพาองค์กรไปยังเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 

 • นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่
 • นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า รายย่อย
 • นายป้อมเพชร รสานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์
 • นางมารี แรมลี ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารนวัตกรรมลูกค้ารายย่อย
 • นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
 • นายฮัน คริเซส ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
 • นางประภาศิริ โฆษิตธนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
 • นายมารกล โดเลงก้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการ
 • นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล
 • นางกาญจนา โรจวทัญญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด 
 • นางภิตติมาศ สงวนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตรวจสอบ 

ตำแหน่งข้างต้นของผู้บริหารทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่ต้นปี เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตรวจสอบจะมีผลในไตรมาส 2 ปี ค.ศ. 2020

คุณมารี แรมลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนวัตกรรมลูกค้ารายย่อย กล่าวว่า การสร้างคุณภาพชีวิตทาง การเงินให้แก่ลูกค้าจะยึดหลักสําคัญคือ ช่วยให้ลูกค้ามีการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับตัวเองผ่านช่องทางที่สะดวกสบาย รู้จักการออมและการลงทุนที่เพียงพอ มอบความคุ้มครองที่อุ่นใจ และการกู้ยืมเท่าที่จําเป็น โดยการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เกิดจากการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงโดยยึดหลัก ความปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าและใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อสร้าง โซลูชันที่ตรงใจสําหรับแต่ละคนโดยเฉพาะที่สําคัญต้องส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันใจสอดรับกับความต้องการ รวมทั้ง มอบรางวัลที่ทําให้ลูกค้าอุ่นใจด้วย ตัวอย่างเช่น กลุ่มลูกค้ารายได้ระดับกลางที่มีครอบครัว ค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้อง ดูแลทั้งครอบครัว แต่ก็อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดี เรามีโซลูชันที่นํามาตอบโจทย์ให้ชีวิตทางการเงินดีมากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถตั้งเป้าหมายและฝากเงินเพื่ออนาคตลูก ผ่านบัญชีเพื่อออมในฟิกซ์ ดอกเบี้ยสูง 1.6% ออมอย่าง มีวินัยผ่านการเตือนเพื่อออมเมื่อถึงเวลาที่กําหนด หายห่วงในยามฉุกเฉินหรือเร่งด่วนจากภาระค่าเทอมลูก หรือเข้าโรงพยาบาลด้วยสินเชื่อ Instant Loan หากลูกค้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันยังได้เงินประกันสูงสุด 3 ล้าน บาทผ่านบัญชีเพื่อใช้ออลล์ฟรีที่มอบฟรีประกัน 20 เท่าจากเงินฝาก และเพื่ออนาคตที่ดีกว่าด้วยแผนการลงทุน อัตโนมัติที่ช่วยนําเงินจากการออมไปลงทุน

ด้านคุณป้อมเพชร รสานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อน วงการสินเชื่อรถยนต์ การให้ความสําคัญเรื่องการให้กู้ยืมอย่างมีคุณภาพ (Healthy Borrowing) ของสินเชื่อรถยนต์ จะช่วยขับเคลื่อนชีวิตทางการเงินของผู้คนให้ดีขึ้น และจะช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ 

คุณอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย กล่าวว่า การรวมสองธนาคารจะทําให้ จานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านราย ธนาคารต้องดูแลรับผิดชอบให้ดีที่สุด โดยธนาคารเองมีช่องทางบริการ มากมาย เช่น ช่องทางสาขา เครื่อง ATM / ADM โมบายแอป Contact Center หรือ Relationship Manager ความท้าทายคือ จะทําอย่างไรให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์จากการทําธุรกรรมของธนาคารที่เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ ในทุกช่องทาง และได้รับความสะดวกสบายจากการมีหลากหลายช่องทาง และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (anywhere, anytime) โดยสิ่งสําคัญที่ธนาคารต้องทําคือการนําข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เป็นอาวุธสําคัญในการนําเสนอโซลูชันที่ ตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่สุด ในเวลาที่เหมาะสม และเป็นการนําเสนอ ให้คําปรึกษาและข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด และมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นด้วย 

คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโต แบบกระจุกตัว และมีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างสูง ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่มีจํานวนมากถึง 3 ล้านบริษัท และ มีการจ้างงานสูงถึง 85% กลับให้สัดส่วนของรายได้ต่อตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เท่าบริษัท ขนาดใหญ่ซึ่งมีเพียง 6,000 บริษัท ดังนั้น การจะช่วยเศรษฐกิจไทย ช่วยธุรกิจขนาดเล็กให้มีชีวิตทางการเงินที่ดี ธนาคารต้องเริ่มจากธุรกิจขนาดใหญ่โดยการปล่อยสินเชื่อที่ยั่งยืน นั่นคือ มอบแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจอย่าง ถูกประเภท ถูกเวลา ไม่เกินตัว และตรงความต้องการจริง และธนาคารต้องนําเสนอธุรกรรมการเงินที่ตอบโจทย์ และพร้อมเชื่อมต่อ eco-system ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงเล็กทั้งด้านข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การ ทําธุรกรรมการเงินสะดวกและการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้ลูกค้าธุรกิจมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นและ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า เป้าหมายหลักของธนาคารในตอนนี้คือ การรวมเป็นหนึ่งเดียวภายในกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2021 โดยคํานึงถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับบริการเป็นหลัก ว่าต้องไม่ได้รับผลกระทบ ใดๆ จึงได้มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างดี โดยธนาคารมีแผนที่จะเริ่มทยอยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของแต่ละธนาคารให้ลูกค้าของอีกธนาคารได้รู้จักและทดลองใช้ และกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะเริ่มเปิดให้บริการ Co-Location Co-Brand Branch ที่เป็นสาขาร่วมระหว่างสองธนาคาร ให้บริการลูกค้าของทั้ง TMB และ TBank ได้ ซึ่งปีนี้วางแผนจะเปิดทั้งหมด 90 สาขา ครอบคลุม จังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้นในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของหงสอง ธนาคาร ขณะที่ในเดือนมีนาคม ลูกค้าทั้งสองธนาคารจะได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ ATM / ADM จํานวนกว่า 4,700 เครื่อง ฟรีค่าธรรมเนียมฝาก ถอน โอน ลูกค้าที่เอ็มบี ทัช สามารถทํารายการ ธนชาตได้ รวมถึงการกดเงินไม่ใช้บัตรก็สามารถใช้ได้

RELATED ARTICLE

Responsive image

เกาหลีขึ้นแท่นเบอร์ 1 เข้าถึงเครือข่าย 5G ได้นานที่สุด ไทยยืนอยู่ใน Top 8

ประเทศเกาหลีใต้ได้ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในการให้บริการสัญญาณ 5G ที่สามารถเข้าได้ 28.1 % จากเวลาทั้งหมด...

Responsive image

ครั้งแรก! ในเอเชีย The 1 ผนึก Zipmex ใช้แต้ม The 1 แลกคริปโตฯได้

The 1 ร่วมกับ Zipmex ส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น The 1 เปิดตัวแคมเปญ “ใช้คะแนน The 1 แลกคริปโตฯ” ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียที่นำคะแนนสะสม The 1 มาแลกเป็นเหรียญ ...

Responsive image

Fourgle แพลตฟอร์ม Vertical Social Community สตาร์ทอัพไทยคว้าเงินระดมทุนรอบ Seed Fund จาก Angle Investor

Fourgle (โฟร์เกิ้ล ) บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย โชว์ศักยภาพคว้าทุนรอบ Seed Fund จำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มคอมมูนิตี้รูปแบบใหม่ เชื่อมต่อผู้มีความสนใจเดียวกัน อิ...