ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN itax

มกราคม 12, 2024 | By Suchanan Songkhor

ยิ่งเทศกาลการยื่นภาษีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว! ก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์เงินเดือนทุกคนที่ต้องยื่นภาษีและเสียภาษีในกรณีที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม และสำหรับใครที่เพิ่งเริ่...

รายได้เท่านี้ เสียภาษีเท่าไหร่ ? สรุปวิธีการคำนวนภาษี พร้อมแอปฯ คำนวนภาษีที่ต้องมีติดเครื่อง