ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN remote-work

พฤษภาคม 12, 2023 | By Connext Team

ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนของปี 2022 ความเครียดในที่ทำงานก็เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากการ Lay off พนักงาน ภายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กระจายวงกว้างมากขึ้น การ Layoff หรือการปลดพนักงานรวมไปถึ...

การทำงานในรูปแบบ Remote Work ส่งผลให้พนักงานกังวลว่าจะถูกเลิกจ้างมากขึ้น 32%